Terug naar overzicht

Btw medische en paramedische beroepen – Moet ik nu 21% aanrekenen?

14 februari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn enkel de medische prestaties die een therapeutisch doel hebben, vrijgesteld van btw. Dit impliceert dus dat de niet-therapeutische prestaties wel btw-plichtig worden. Hier zou dus in principe 21% btw op moeten worden afgedragen.

Ingrepen en behandelingen die louter van esthetische aard zijn, waren reeds onderworpen aan btw vanaf 2016.

Wie mag de vrijstelling nog toepassen?

De beroepen die de btw-vrijstelling mogen toepassen zijn de beoefenaars van gereglementeerde beroepen (gecoördineerde wet van 10.05.2015):

 • artsen, tandartsen en apothekers;
 • kinesisten;
 • verpleegsters, verplegers en zorgkundigen;
 • vroedvrouwen;
 • hulpverlener-ambulanciers;
 • klinische psychologen en orthopedagogen;
 • de beoefenaars van de paramedische beroepen bedoeld in het koninklijk besluit van 02.07.2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen:
  • apothekersassistentie, audiologie, bandage, orthese en prothese, diëtetiek, ergotherapie, medische laboratoriumtechnologie, logopedie, oogzorg, podologie, medische beeldvorming, vervoer van patiënten (met uitsluiting van het dringende personenvervoer na een oproep via het eenvormig oproepstelsel) en mond- en tandzorg.

 

Verder komen in aanmerking de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (wet Colla dd. 24.04.1999), die worden geacht over de nodige kwalificaties te beschikken om zorgdiensten te verlenen:

 • homeopaten (indien geregistreerd via KB);
 • osteopaten (indien aangesloten bij een door de Raad van Staten erkende beroepsvereniging);
 • acupuncturisten (indien aangesloten bij een door de Raad van Staten erkende beroepsvereniging of voldaan aan bijkomende voorwaarden);
 • chiropractors (indien aangesloten bij een door de Raad van Staten erkende beroepsvereniging).

 

Indien men een niet-conventionele praktijk uitoefent en niet voldoet aan voorgaande voorwaarden, dan kan men een verzoek tot erkenning indienen bij de btw-administratie.

Voor alle andere beroepen die eveneens medische dienstverlening verrichten maar niet zijn opgenomen in bovenvermelde lijsten, kunnen een vrijstelling aanvragen mits voldaan aan de voorwaarden en voorafgaandelijke toestemming van de btw-administratie. Deze zijn vb. de psychometrist, medische of gespecialiseerde pedicure en de psychologisch assistent.

Welke prestaties blijven vrijgesteld?

De medische prestaties of medische verzorging van patiënten blijven vrijgesteld, maar wat verstaat men hier onder?

In de circulaire van 20.12.2021 (2021/C/114) stelt men dat men met medische verzorging doelt op de diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. Deze diensten hebben bijgevolg een therapeutisch doel.

Zo zijn alle medische prestaties met preventieve doeleinden nog steeds vrijgesteld. Dus het ondergaan van een preventieve ingreep, ook al heeft de patiënt nog geen gezondheidsproblemen, blijven vrijgesteld.

Verder vallen alle medische diensten met als doel de bescherming, met inbegrip van behoud of herstel, van de gezondheid van de mens onder de vrijstelling.

Naast gewone consultaties geeft men ook aan dat telefonisch consultaties een therapeutisch doel kunnen hebben. Het is dus niet noodzakelijk dat er een medisch voorschrift wordt verstrekt of dat er een concrete behandeling zal plaatsvinden.

Voor alle duidelijkheid geeft men ook aan dat de prestaties van de functies die essentieel zijn om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg vrijgesteld blijven. Zo denken we aan de diensten van een hoofdarts of een diensthoofd in een ziekenhuis.

In de praktijk zal het steeds de zorgverlener zijn die de handeling uitvoert in eer en geweten zal moeten oordelen of er een therapeutisch doel aanwezig is (of niet).

Voor de prestaties die zijn opgenomen in de nomenclatuur of aanleiding geven tot terugbetaling is er een weerlegbaar vermoeden dat er een therapeutisch doel aanwezig is. Idem voor de verstrekkingen op voorschrift.

De prestaties buiten nomenclatuur zijn niet automatisch btw-plichtig, maar de zorgverstrekker zal moeten beoordelen of de prestaties een therapeutisch doel hebben. We raden aan om van deze beoordeling een korte motivatie in het medisch dossier op te nemen zodoende dit achteraf gecontroleerd zou kunnen worden.

Welke prestaties worden onderworpen aan btw?

In de circulaire wordt in niet-limitatieve lijst een aantal prestaties opgenomen die geen therapeutisch doel hebben en zullen worden onderworpen aan btw:

 • het vaststellen van genetische verwantschap van individuen;
 • het opstellen van een medisch deskundigenrapport: vb. voor de verzekering of rechtbanken;
 • het afleveren van medische attesten (op verzoek van derden): vb. medische evaluatie van personen met een handicap met het oog op de toekenning van tegemoetkomingen en parkeerkaarten, medisch onderzoek met het oog op het sluiten van een levensverzekering of hypothecair krediet, …
 • het vervoer van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters voor verschillende ziekenhuizen en laboratoria;
 • diensten van controle- en arbeidsartsen;
 • meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farma-industrie;
 • het bleken van tanden of het plaatsen van facetten;
 • het uitvoeren van esthetische voetverzorging;
 • lijkschouwing van een forensisch arts;
 • handelingen door bedrijfspsychologen in verband met arbeidspsychologie en met betrekking tot aanwerving, arbeidsprestaties, beroepsziekten, personeelsbeheer, …;
 • groepstrainingen gegeven door een kinesitherapeut bestaande in het geven van gymnastiek of fitness zoals het optreden als sportinstructeur in een sportschool;
 • thuiszorgprestaties die door verpleegkundigen worden verricht bij een patiënt na de hospitalisatie voor een met btw belaste esthetische ingreep of behandeling (louter esthetisch karakter);

 

Vrijstelling kleine onderneming – formaliteiten

Voor de meeste zorgverleners zullen bovenstaande activiteiten slechts sporadisch voorkomen en maken zij de hoofdactiviteit niet uit. Indien deze prestaties op jaarbasis niet meer bedragen dan 25.000 EUR, kan men opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen zodat er geen btw zal moeten worden aangerekend.

Deze vrijstelling voor kleine ondernemingen houdt in dat indien de btw-onderworpen prestaties minder dragen dan 25.000 EUR op jaarbasis men vrijgesteld blijft van btw. Men zal ook geen periodieke btw-aangiftes moeten indienen.

Indien men opteert voor de vrijstelling voor kleine ondernemingen, zal er wel een btw-nummer moeten worden aangevraagd, maar met de optie om de handelingen vrij te stellen.

Wordt de grens van 25.000 EUR op jaarbasis overschreden en kan men zich niet meer beroepen op de vrijstelling van kleine onderneming, zal men een gewone belastingplichtige worden. Het gevolg is dan dat men 21% btw zal moeten aanrekenen op de btw-onderworpen prestaties en dat men btw-aangiftes zal moeten indienen.

Voor meer vragen kan je steeds terecht bij onze Vooruitkijkers!